ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และคณะผู้นิเทศงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 สถาบัน พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ