วันที่ 19 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565  ณ อาคารกีฬาและสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  แพร่ กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษา และสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย มีการจัดพิธีปฏิญาณตนต่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี และกิจกรรม “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์พยาบาล ให้งอกงามด้วยคุณความดี” กิจกรรมนี้เป็นประเพณีที่ดีงาม ที่วิทยาลัยของเราไต้ดำเนินการจัดมาในทุกๆ ปี โดยกิจกรรมนี้ สื่อถึงนักศึกษาที่กำลังเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คณาจารย์ตั้งใจที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นี้ด้วยหัวใจ ใส่ปุ๋ยที่เรียกว่าความดี ความงาม และความมีปัญญาให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ ภูมิใจในวิชาชีพ และให้การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุนย์ในอนาคต และต่อด้วยกิจกรรม “จากอ้อมอก สู่อ้อมใจ วพบ.แพร่” โดยวิทยากร อ.ดร.กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษาใหม่ และเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล และความภาคภูมิใจในสถาบันให้แก่นักศึกษา