ในวันที่ 12 และ 27 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการประกันสุขภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มาเป็นวิทยากรบรรยาย