โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2561 (วพบ.แพร่)
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 36       หลักสูตร : 1 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 2 ปี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ศษ. 2101 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์2(2-0-4)
 ศษ. 2102 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์2(2-0-4)
 ศษ. 2103 การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ในการให้บริการสุขภาพ2(2-0-4)
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ชพ. 2101 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน1(1-0-2)
 ชพ. 2102 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม1(1-0-2)
 ชพ. 2103 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย1(1-0-2)
 ชพ. 2104 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล2(2-0-4)
 ชพ. 2105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น2(2-0-4)
 ชพ. 2106 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน3(2-3-5)
 ชพ. 2107 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ3(3-0-6)
 ชพ. 2108 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก2(2-0-4)
 ชพ. 2109 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้าน และในชุมชน2(2-0-4)
 ชพ. 2110 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต1(1-0-2)
 ชพ. 2111 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน3(0-12-3)
 ชพ. 2112 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ3(0-12-3)
 ชพ. 2113 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก2(0-8-2)
 ชพ. 2114 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน2(0-8-2)
3. หมวดวิชาเลือก , จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ลส. 2101 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล2(0-8-2)
 ลส. 2102 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน2(0-8-2)
 ลส. 2100 เลือกเสรี2(0-8-2)