ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ตร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เข้าศึกษาดูงานและเยียมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล