วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดกิจกรรมวันสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดรายงาน ในเวลา 13.00 – 14.30 น. มีกิจกรรมให้นักศึกษาประดิษฐ์กระทงในแต่ละเถาว์และเวลา 14.30 – 16.00 นู, กิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกันเป็นเถาว์ และกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์หัวข้อพยาบาลกับการรักษ์น้ำ