วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และ ดร.ลิลลี่ ศิรีพร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมประชุมปรึกษาร่วมกับทีมผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน ทีมผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดย มอบ นโยบายและทิศทางการบริหารงานของสภาการพยาบาล เกี่ยวกับการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล รับฟังการนำเสนอและประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โรงพยาบาลน่าน