วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17-20, 24-27 พฤศจิกายน 2565 ( 8 วัน) รูปแบบประชุมทางไกล (Online) โดยมี ภก.ประเสริฐ กิตติประภัสร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธสาธารณสุขระยะ 20 ปี และ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช่างทันตกรรม เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเวชสถิติ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน 185 คนจาก 21 จังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และปลูกจิตสำนึกที่ดีของข้าราชการใหม่ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและศรัทธาในการรับราชการ รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป