วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กิจกรรม BCNPH Open House 2022โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นโครงการที่ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการพยาบาลด้วยสถานการณ์เสมือนจริง การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการพยาบาลและฝึกทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน น้องๆ นักเรียนได้ทั้งความรู้ สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจากทีมอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านนี้ต่อไป