วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้ทำพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น หลังที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้งานก่อสร้างอาคารเรียนมีความราบรื่น ไม่มีปัญหาและอุปสรรค โดยได้รับเมตตาจากพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เดินทางมาทำพิธีในครั้งนี้