วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวนิรดา วรเวทดิษกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายศิรวิทย์ กมลธรรมศิษฎ์ นักพัฒนาสังคม ในฐานะอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตแก่นักเรียน จำนวน 6 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพรโดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จ่าจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. และ จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ