วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้จัด จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 โดย ดร. ปั่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม