วันที่ 3 มีนาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อาจารย์สุทธิดา ศรีเทพ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนร่วมงานประเพณี “พิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยเล็ง ประจำปี 2566” ณ พระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกๆปี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ที่งดงาม อ่อนโยน และแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา