สโมสรนักศึกษาฯ ,ชมรม BCNPH IT CLUB และอาจารย์กิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จัดทำโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชนคนแพร่” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะแก่เยาวชนในจังหวัดแพร่ตามมาตรฐาน ซึ่งเยาวชนเป็นรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงของสังคม เพราะเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุและยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดหรือพบเห็นอุบัติเหตุจราจรได้บ่อย ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่ ดังนั้นนักเรียนควรมีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถช่วยชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ การจัดอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้นักเรียนมีความพร้อมรับภาวะวิกฤติต่างๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินสภาพผู้ป่วยได้และสามารถใช้เครื่องเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพ ดังนั้นทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมัธยมปลาย ได้มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่

ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จ.แพร่

ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จ.แพร่

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

ครั้งที่ 5 วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

ครั้งที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่