วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดอบรมหลักสูตรพระบริบาลภิกษุไข้ จำนวน 30 ชั่วโมง และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ให้แก่พระคิลานุปัฏฐากและพระภิกษุในจังหวัดภาคเหนือ ณ ร่มใบบุญ (บ้านหัวฝาย) ต. สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ในการนี้นำโดย อาจารย์พรรณพิไล สุทธนะ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติและสนับ สนุนอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมฯ การอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ “พระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย” ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ในปี 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อผลิตพระสงฆ์ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การให้ยา-อาหาร การตรวจน้ำตาลที่ปลายนิ้ว การฉีดยาเบาหวาน การทำแผล การเคลื่อนย้าย การช่วยชีวิต ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ และเป็นผู้ดูแลพระภิกษุที่อาพาธภายในวัด รวมทั้งทำหน้าที่ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นต้น