วันที่ 3 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อาจารย์ศิราวัลย์ เหรา และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เป็นตัวแทนร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะฯ ใน “งานประเพณีไหว้สาพระธาตุสด็จสำเร็จสมปรารถนา ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ณ วัดเสด็จ ตำบลนาจักร อำภอเมือง จังหวัดแพร่