วันที่ 12 เมษายน 2566 ชมรมงามอย่างไทย ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดกิจกรรม “พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566” เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีกิจกรรมสรงน้ำพระและการแสดงจากนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่