วันที่ 17 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่” เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าและมีสาระเกี่ยวเนื่องด้วยความรัก ความกตัญญู ความสมัครสมานสามัคคี ความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัว หมู่ญาติมิตรและเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดแพร่ และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่