วันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ” เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ในรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยมี อ.จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อรอนงค์ รองสวัสดิ์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่