วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ งานบริการวิชาการ จัดโครงการ ประชุมวิชาการประจำปี 2566

“ พยาบาล : พลังสู่การดูแลสุขภาพประชาชน ” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กล่าวเปิดโครงการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้พยาบาลได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการซึ่ง เป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้มีการพัฒนา การปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจัดการประชุมในรูปแบบ online การอภิปราย การบรรยาย การเปิดให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความรู้การนำเสนอผลงานวิชาการ และการวิพากษ์ผลงานจัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็น “ วันพยาบาลสากล ” การจัดประชุมครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมรำลึกถึงคุณความดีของ มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล อีกทั้งวันที่ 13 พฤษภาคม ก็ยังถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เราจึงใช้การประชุมนี้ เป็นโอกาสให้คณาจารย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ทำกิจกรรมทางด้านวิชาการ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลร่วมกัน