วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดกิจกรรม “BCNPH ANTI SMOKING” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลแพร่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเวียงทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดแพร่ตระหนักถึงอันตรายของสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่ซึ่งส่งผลต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม