วันที่ 3 มิถุนายน 2566 งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานอาคารสถานที่ฯ และงานเกษตรพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566″ โดยในวันที่ 3 มิถุนายน ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ( ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่วิทยาลัยอีกด้วย

ในการนี้ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 40 ต้น ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่