วันที่ 25 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยฯ เกิดความรู้สึกรัก ความผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับการศึกษา โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบรรดานักศึกษารุ่นพี่ ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาใหม่ เข้าสู่บ้านหลัง

ที่ 2 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับผู้ปกครองที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับน้องใหม่และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่