วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ( รุ่นที่ 5 ) ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ความรู้และเตรียมความ พร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานในด้านบริการสุขภาพ สามารถ นำความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ คุณพรธิดา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่, คุณวาสนา สุขกันต์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลแพร่, คุณชาตรี แมตสี่ หัวหน้ากลุ่ม งานสุขศึกษา โรงพยาบาลแพร่ และ คุณกมลทิพย์ กาศสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศฯ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่