วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้ารับการ ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากโรงพยาบาลแพร่ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 95%

ในการนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการฉีดวัคซีนจากอาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยฯ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ซึ่งกิจกกรมดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ณ วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี แพร่ วันที่ 27 มิถุนายน 2566