นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รับการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์พึ่งได้ โดย กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ (ศูนย์พึ่งได้) กลุ่มงานจิตเวช ทีมแพทย์และพยาบาล

โรงพยาบาลแพร่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมด้านความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบ ปัญหาสังคม เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การกระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566