“วันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารและบุคลากรของวิทยาลัย จึงนับเอาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม เป็นวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมไหว้สักการะศาลเจ้าที่ของวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคงแก่บุคลากรทุกท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ