วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร. ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ร้อยใจสาละ สักการะสองพระธาตุ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564
โดยในเวลา 06.00 น. นักศึกษาพร้อมกัน ตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลช่อแฮ และเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นตัวแทน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายสังฆทาน แด่ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และรับฟังโอวาท แล้วเดินรอบองค์พระธาตุช่อแฮ 3 รอบ   เสร็จแล้วตัวแทนนักศึกษาได้แสดงฟ้อนสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ
เวลา 08.00 น. นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เคลื่อนขบวนโดยการเดินขึ้นพระธาตุดอยเล็ง เพื่อสักการะองค์พระธาตุ โดยมีขบวนผ้าห่มพระธาตุ เดินขึ้นที่หน้าพระธาตุดอยเล็ง
เวลา 10.00 น. นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันห่มพระธาตุดอยเล็ง และรับฟังโอวาสจาก พรมหาบุญชิต อติธัมโม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นตัวแทน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายสังฆทาน
เมื่อเสร็จและตัวแทนนักศึกษาฟ้อนสักการะองค์พระธาตุดอยเล็ง จากนั้นนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดพระธาตุดอยเล็ง ทั้งนี้กิจกรรมรับน้องใหม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปลูกฝังรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นมงคลต่อชีวิต