กระทรวงสาธารณสุข นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหน่วยงานในจังหวัดแพร่ มาแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาจังหวัดแพร่ร่วมกันต่อไป