วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารกีฬาและสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ โดยมี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยในพิธีได้ให้ผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมได้ 2 ท่านต่อคนเพื่อมาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ทั้งนี้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19