วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ร่วมชมรมพยาบาลจังหวัดแพร่ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีคุณพรธิดา ชื่นบาน ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดแพร่ นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดแพร่ ทั้ง ๗ อำเภอ ประธานสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ (พานดอกไม้สด) แด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ “สมเด็จย่า” ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ และเป็นความภาคภูมิอย่างที่สุดของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งวันที่ ๒๑ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และสภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ ” ดอกปีบ ” เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ .๒๕๓๔ เป็นต้นมา เนื่องจาก ” ดอกปีบ ” เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่จะสร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ ” ดอกปี