วันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้เข้าร่วม งานประเพณี กิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่