วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมวิชาการ งานกิจการนักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ในกิจกรรม
“English Camp ประชาสัมพันธ์เสียงใส ร้อยใจสาละ” เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะ PHRAE’S MODEL พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ภาวะความเป็นผู้นำและให้นักศึกษาได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ. ดร.วรรณอุบล สิงค์อยู่เจริญ อาจารย์กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่