วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อาจารย์ ดร. นิกร จันภิลม รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ดำเนินการติดตามนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ติดตามนิเทศนักศึกษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ติดตามนิเทศนักศึกษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และ โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่