วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย อาจารย์ศิราวัลย์ เหรา , อาจารย์สิริยากร ชัยวัง และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนร่วม “โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ ( IPE : Inter Professional Education)” เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้ ความสามารถ และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้สหสาขาวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพร่วมกับทีมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ในการนี้ นายพชร ปิ่นแก้ว นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Mr. Interfrofessional Education 2023