วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 3 ร่วมพิธีสมโภชการพัฒนาและบูรณะพระธาตุดอยเล็ง ครบ 26 ปี และพิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 58 ปี 38 พรรษา พระเมธีวชิรธรรม (บุญชิต อติธมฺโม) ณ วันพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566