ขอแสดงความยินดี กับ นายพชร ปิ่นแก้ว นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเกียรติยศ จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 21