ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : T20192125107702
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.บ.
ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ : B.N.S.
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563
5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
6.1 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือสถานการณ์จริงในชุมชน โรงเรียน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
6.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลในชุมชน โรงเรียน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับคือ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ (บางสาขา) ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในสังกัดหน่วยงานอื่น แหล่งฝึกจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 124 หลักสูตร : 4 ปี จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE 101ภาษาไทยเชิงวิชาการ3(2-2-5)
GE 102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
GE 103ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ3(2-2-5)
GE 104ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ3(2-2-5)
GE 105ภาษาอังกฤษก้าวหน้า3(2-2-5)
GE 201เราคือ สบช.3(2-2-5)
GE 209พลเมืองวิวัฒน์3(2-2-5)
GE 301ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล3(2-2-5)
GE 302การรู้ดิจิทัล3(2-2-5)
GE 305วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 88 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130300101จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา2(2-0-4)
0130300102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา3(2-2-5)
013000103ชีวเคมีและโภชนศาสตร์3(3-0-6)
0130300104จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด2(1-2-3)
0130300205เภสัชวิทยา2(2-0-4)
0130300206พยาธิสรีรวิทยา3(3-0-6)
0130300207กฎหมาย จริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล2(2-0-4)
0130300208มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล2(1-2-3)
0110300209การพยาบาลขั้นพื้นฐาน3(2-2-5)
0130300210การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 13(2-2-5)
0130300211การพยาบาลผู้สูงอายุ2(1-2-3)
0130300212การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น3(2-2-5)
0130300313การพยาบาลสุขภาพชุมชน2(1-2-3)
0130300314การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 22(1-2-3)
0130300315วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล3(1-4-4)
0130300316การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 13(2-2-5)
0130300317การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช3(2-2-5)
0130300418การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 23(3-0-6)
0130300419การพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน2(1-2-3)
0130300420การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล2(1-2-3)
0130300421การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล2(1-2-3)
0130300222ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน4(0-12-4)
0130300223ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 13(0-9-3)
0130300224ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 12(0-6-2)
0130300325ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 22(0-6-2)
0130300326ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน3(0-9-3)
0130300327ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 23(0-9-3)
0130300328ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ2(0-6-2)
0130300329ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 13(0-9-3)
0130300330ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช3(0-9-3)
0130300431ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 23(0-9-3)
0130300432ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน3(0-9-3)
0130300433ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล3(0-9-3)
0130300434ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล2(0-6-2)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130300035การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์2(2-0-4)
0130300036พืชสมุนไพร2(2-0-4)
0130300037ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ2(2-0-4)
0130300038การศึกษาอิสระ2(0-4-2)
0130300039การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ2(1-2-3)
0130300040ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน2(1-2-3)
0130300041ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตใหม่2(2-0-4)
0130300042พลวัตในกลุ่มและการทำงานเป็นทีม2(1-2-3)
0130300043สุนทรียศาสตร์2(2-0-4)

เว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า